ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งละ ๑,๔๐๐ บาท
จำนวน ๑,๖๗๐ ครั้ง เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 19กค.64 เวลา : 16:14:13