ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่น

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 093/2560
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของดลือด
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)

ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < นฤนารถ จาบกัน >
วันที่ : 25สค.60 เวลา : 17:24:11