ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ครุภัณฑ์การแพทย์

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๔ เตียง 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 8กพ.67 : 12:38:58