ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบอาคาร

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคาร บริเวณอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญบุรี ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 30มค.66 : 21:38:02