โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์
วันที่ เรื่อง
30 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สวัสดิการประกันภัย รถยนต์ ฯ
30 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ
29 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อฯ
21 มีนาคม 2566 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อฯ
3 มีนาคม 2566 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร
3 มีนาคม 2566 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับคนตาบอดฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครฯ
20 กุมภาพันธ์ 2566 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
20 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์
17 กุมภาพันธ์ 2566 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
20 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียนโครงซื้อที่อยู่
5 มกราคม 2566 รับสมัครข้าราชการ
5 มกราคม 2566 ให้ดำเนินการการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2566
23 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลฯ
23 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์ในการกิจกรรมฯ
16 ธันวาคม 2565 ข้อมูลโครงการพระราชดำริ
16 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท
25 พฤศจิกายน 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์การบรรเทาทุกข์
21 พฤศจิกายน 2565 ม.6 657922 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์
21 พฤศจิกายน 2565 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติ
4 พฤศจิกายน 2565 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคทอดกฐินสามัคคี
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
21 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ
21 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายวิิชาและหลักสูตรระยะสั้น ม.ศิลปากร
19 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
19 ตุลาคม 2565 ขอขยายระยะเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ตุลาคม 2565 รับย้าย โอน ค่าข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
17 ตุลาคม 2565 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ตุลาคม 2565 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้
17 ตุลาคม 2565 หลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานฯ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
17 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน
11 ตุลาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
12 กันยายน 2565 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
11 สิงหาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
10 สิงหาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
5 เมษายน 2565 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
10 มกราคม 2565 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
3 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กย 64
25 ตุลาคม 2564 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กย 64
11 ตุลาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
22 กันยายน 2564 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
6 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
21 เมษายน 2564 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
19 มกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ
12 ตุลาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
15 กันยายน 2563 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
29 เมษายน 2563 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
27 มกราคม 2563 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง)
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ)
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
21 ตุลาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
8 ตุลาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 สิงหาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562
25 เมษายน 2562 งบทดลอง เดือนมี.ค.62
20 มีนาคม 2562 งบทดลองเดือน กพ.62
14 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองเดือน มค.62
22 มกราคม 2562 งบทดลองเดือน ธค.61
18 ธันวาคม 2561 งบทดลองเดือน พย.61
26 พฤศจิกายน 2561 งบทดลองเดือน ตค.61
30 ตุลาคม 2561 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561 งบทดลองเดือน กย.61
14 กันยายน 2561 งบทดลองเดือน สค.61
6 กันยายน 2561 สมัครโควต้าทันตแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2562
14 สิงหาคม 2561 งบทดลองเดือน กค.61
19 กรกฎาคม 2561 งบทดลองเดือน มิย.61
15 มิถุนายน 2561 งบทดลองเดือน พค.61
15 พฤษภาคม 2561 งบทดลองเดือน เมย.61
4 พฤษภาคม 2561 เอกสาร มาตรฐานการพยาบาล
17 เมษายน 2561 งบทดลองเดือน มีค.61
16 มีนาคม 2561 งบทดลองเดือน กพ.61
15 กุมภาพันธ์ 2561 งบทดลองเดือน มค.61
12 มกราคม 2561 งบทดลองเดือน ธค.60
15 ธันวาคม 2560 งบทดลองเดือน พย.60
13 พฤศจิกายน 2560 งบทดลองเดือน ตค.60
10 ตุลาคม 2560 งบทดลองเดือน กย.60
7 กันยายน 2560 งบทดลองเดือน สค.60
8 สิงหาคม 2560 งบทดลองเดือน กค.60
17 กรกฎาคม 2560 งบทดลองเดือน มิย.60
14 มิถุนายน 2560 งบทดลองเดือน พค.60
15 พฤษภาคม 2560 งบทดลองเดือน เม.ย.60
1 พฤษภาคม 2560 งบทดลองเดือน มี.ค.60
21 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มภารกิจอำนวยการฉบับใหม่ล่าสุด
25 เมษายน 2556 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รพ
15 มีนาคม 2556 บัญชีรายชื่อจำแนกตามสายงานของกลุ่มอำนวยการ ระดับชำนาญการ
29 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว
29 พฤศจิกายน 2555 แบบขอข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโรคไต

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)