โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • donate_head
  • header
  • header3
  • header5
  • header4
  • header2
  • header6
  • header7
  • header8
โรงพยาบาลมะการักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์
วันที่ เรื่อง
14 มิถุนายน 2567 รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
14 มิถุนายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
13 มิถุนายน 2567 ประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตร
12 มิถุนายน 2567 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
11 มิถุนายน 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 มิถุนายน 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอก.รพสต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
10 มิถุนายน 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
10 มิถุนายน 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
7 มิถุนายน 2567 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2567
7 มิถุนายน 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
6 มิถุนายน 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
6 มิถุนายน 2567 ขยายระยะเวลาการรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
31 พฤษภาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
31 พฤษภาคม 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
31 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
29 พฤษภาคม 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
29 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคเข้ารับราชการ
29 พฤษภาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
29 พฤษภาคม 2567 ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566 วันที่ 20 มิย.27 เวลา 10.00 น.
24 พฤษภาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสม้ครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
24 พฤษภาคม 2567 เขิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2567
17 พฤษภาคม 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
17 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
17 พฤษภาคม 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
17 พฤษภาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
15 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
13 พฤษภาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
13 พฤษภาคม 2567 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
13 พฤษภาคม 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 พฤษภาคม 2567 ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
9 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
9 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
9 พฤษภาคม 2567 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้และเข้าร่วมกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ วันที่ 5 มิถุนายน 2567
7 พฤษภาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
26 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
26 เมษายน 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
26 เมษายน 2567 ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ
24 เมษายน 2567 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ถึงแก่อนิจกกรรม (ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ ศาลาสารัชถ์-นลินี รัตนาวะดี ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
23 เมษายน 2567 ขอความอนุเคราะห์ในการติดประกาศขายทอดตลาด
23 เมษายน 2567 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด
19 เมษายน 2567 ส่งสำเนาหนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมมาธิการสามัญฯ
19 เมษายน 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
17 เมษายน 2567 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
17 เมษายน 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอก.ฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 รพ.อุตรดิตถ์
10 เมษายน 2567 แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์
9 เมษายน 2567 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด
5 เมษายน 2567 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
5 เมษายน 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
4 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ รพ.สงขลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567
2 เมษายน 2567 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
2 เมษายน 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดกาญจนบุรี
2 เมษายน 2567 ชี้แจงสถานะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
2 เมษายน 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
2 เมษายน 2567 การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสินค้า OTOP
2 เมษายน 2567 การจำหน่ายเสื้อยืดโปโลเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎ
1 เมษายน 2567 รับย้ายรับโอนข้าาราชการ
28 มีนาคม 2567 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นนักศึกษาคู่สัญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองรุ่นที่ 3
28 มีนาคม 2567 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
28 มีนาคม 2567 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายรับโอน
28 มีนาคม 2567 ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
27 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผอก.ฝ่ายการแพทย์คนที่1 ฯ
26 มีนาคม 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดกาญจนบุรี
26 มีนาคม 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2567
26 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
26 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลรับราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการฯ
26 มีนาคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
26 มีนาคม 2567 ขอความอุปถ้มภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
26 มีนาคม 2567 ขอรับการสนับสนุนการสั่งพวงหรีดและการ์ดของชำร่วยระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย
26 มีนาคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
26 มีนาคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
26 มีนาคม 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
20 มีนาคม 2567 ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
20 มีนาคม 2567 เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กค.2567
18 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
18 มีนาคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
18 มีนาคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
15 มีนาคม 2567 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
15 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
15 มีนาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2567
15 มีนาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
14 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
13 มีนาคม 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
13 มีนาคม 2567 เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กค.2567
13 มีนาคม 2567 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
13 มีนาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
13 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกรพ.อุตรดิตถ์
13 มีนาคม 2567 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลโครงการ "ผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ"
11 มีนาคม 2567 รับย้ายและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
11 มีนาคม 2567 ส่งหนังสือวัดสระช่าง 67/12 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
8 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
7 มีนาคม 2567 รับโอน/รับย้านข้าราชการ
7 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
7 มีนาคม 2567 รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 มีนาคม 2567 การประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูล
7 มีนาคม 2567 ขอส่งประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
7 มีนาคม 2567 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
7 มีนาคม 2567 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ.2567
4 มีนาคม 2567 ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 25568
4 มีนาคม 2567 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568
1 มีนาคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชก
1 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
1 มีนาคม 2567 รับย้ายข้าราชการ
1 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
1 มีนาคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
1 มีนาคม 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
23 กุมภาพันธ์ 2567 รับโอน/รับย้านข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
23 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การออกประกาศห้ามเผาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
22 กุมภาพันธ์ 2567 ขยายเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2567 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
22 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
22 กุมภาพันธ์ 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2567 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
22 กุมภาพันธ์ 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
22 กุมภาพันธ์ 2567 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
22 กุมภาพันธ์ 2567 การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย
21 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
20 กุมภาพันธ์ 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
19 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
16 กุมภาพันธ์ 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
16 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
16 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
16 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
15 กุมภาพันธ์ 2567 การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการ
15 กุมภาพันธ์ 2567 การส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสินค้า OTOP
13 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ราชการบริหารส่วนกลาง)
12 กุมภาพันธ์ 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
8 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
8 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พังงา
7 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
7 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 5)
5 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งสำเนาหนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมมาธิการสามัญฯ
5 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(หน่วยงานในราชก
1 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
31 มกราคม 2567 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมมอง"
29 มกราคม 2567 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
29 มกราคม 2567 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
29 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
24 มกราคม 2567 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย
24 มกราคม 2567 ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
23 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน
23 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
23 มกราคม 2567 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
23 มกราคม 2567 รับย้ายข้าราชการ
22 มกราคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22 มกราคม 2567 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
22 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการ
19 มกราคม 2567 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม
19 มกราคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
18 มกราคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวงาน HOM KRIN KANCH ระหว่างวันที่ 10-14 กพ.2567 ณ รง.กระดาษไทยกาญจนบุรี
18 มกราคม 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
18 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและรับโอนข้าราชการ
18 มกราคม 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18 มกราคม 2567 ประกาศรพ.จำหน่ายเวชระเบียนผู้ป่วยในทางคดีความฯ
16 มกราคม 2567 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
16 มกราคม 2567 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
16 มกราคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
16 มกราคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
12 มกราคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
12 มกราคม 2567 รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 185970
12 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
11 มกราคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำร
11 มกราคม 2567 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
10 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
10 มกราคม 2567 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
10 มกราคม 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
10 มกราคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด
8 มกราคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
8 มกราคม 2567 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
8 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินฯ
8 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
8 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
8 มกราคม 2567 เชิญอบรมเรื่อง มาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วย สู่ระดับผู้ปฏิบัติ
5 มกราคม 2567 ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ
4 มกราคม 2567 ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือนและผู้ได้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนพ.ศ....ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
4 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
4 มกราคม 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี พ.ศ.2567-2570
2 มกราคม 2567 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
2 มกราคม 2567 ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์แนะนำเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) จังหวัดมุกดาหาร
2 มกราคม 2567 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก ประจำปี 2567
28 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
28 ธันวาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
27 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
26 ธันวาคม 2566 ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ E-catalog กรมการจัดหางาน
26 ธันวาคม 2566 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
26 ธันวาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
26 ธันวาคม 2566 ขอขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายรับโอน
26 ธันวาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 ขยายเวลารับสมัครฯ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินผลงาน
26 ธันวาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
26 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
26 ธันวาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
25 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิ
25 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
25 ธันวาคม 2566 แจ้งคำสั่ง ให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (จำกัดมหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
22 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
21 ธันวาคม 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการฯ
21 ธันวาคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
21 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
21 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกถ่ายไต ครบรอบ 3 ปี ทำดีต่อเนื่อง
21 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทำพวงกุญแจเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในทุกปี
20 ธันวาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ
20 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
20 ธันวาคม 2566 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธค.2566-30 เมษายน 2567
20 ธันวาคม 2566 รับสมัครแพทย์เฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุดรธานี
20 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
20 ธันวาคม 2566 ขอยกเลิกประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ
15 ธันวาคม 2566 รับย้ายข้าราชการ
15 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
15 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
12 ธันวาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
12 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด
8 ธันวาคม 2566 เปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566
7 ธันวาคม 2566 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 ธันวาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด
6 ธันวาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
4 ธันวาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 17
4 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
4 ธันวาคม 2566 ของานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566
30 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
30 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
30 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
30 พฤศจิกายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา
28 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
28 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 8 ธค.2566
24 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและรับโอน
24 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
24 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและโอน
24 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
24 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครแพทย์เฉพาะทางเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุดรธานี
24 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
23 พฤศจิกายน 2566 การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศการรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล
23 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
23 พฤศจิกายน 2566 ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ
23 พฤศจิกายน 2566 ีรับย้ายรับโอนข้าราชการ
21 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
21 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
21 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน
21 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
20 พฤศจิกายน 2566 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ วันที่ 4
17 พฤศจิกายน 2566 ขอบอกบุญงานทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
17 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สสจ.พังงา
17 พฤศจิกายน 2566 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
15 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมราชทัณฑ์ประจำปีพุทธศักราช 2566
15 พฤศจิกายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบูรณาการและประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
15 พฤศจิกายน 2566 รับโอน/รับย้านข้าราชการ
15 พฤศจิกายน 2566 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
15 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2566 ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
13 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
13 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
13 พฤศจิกายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ
13 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
13 พฤศจิกายน 2566 การประกวดนางงามสันติภาพกาญจนบุรี 2566
9 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 (18 พย.66)
9 พฤศจิกายน 2566 รับโอนข้าราชการ
9 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมัคคี
6 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2567
6 พฤศจิกายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
6 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วันที่ 12 พย.2566
6 พฤศจิกายน 2566 ขยายเวลา รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
6 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
6 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองพลทหาราบที่ 9 ณ วัดไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วันที่ 12 พย.2566
6 พฤศจิกายน 2566 ขอเรียนเชิญรับเป็นกรรมการวัดฯ เพื่อจัดหาทุนบูรณะเมรุวัดโนนพะไล
6 พฤศจิกายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
6 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 พฤศจิกายน 2566 หนังสือประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
1 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมโครงการ "เชิญทัศนศึกษาและเยี่ยมชม"
30 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2566
27 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วันที่ 27 พย.2566
26 ตุลาคม 2566 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
26 ตุลาคม 2566 ขอเชิญอนุโนทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2566
26 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023 ระหว่างวัน 25-27 ตค.2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.
26 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
20 ตุลาคม 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
20 ตุลาคม 2566 ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
19 ตุลาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
19 ตุลาคม 2566 เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3
18 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
18 ตุลาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
18 ตุลาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18 ตุลาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
12 ตุลาคม 2566 ขอประชาสัมพันธ์รับโอนและรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการ
12 ตุลาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ตุลาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
11 ตุลาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 ตุลาคม 2566 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
11 ตุลาคม 2566 กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
11 ตุลาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
11 ตุลาคม 2566 ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ
11 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินประจำปี 2566
11 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
11 ตุลาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
9 ตุลาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
9 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำปี 2566 วันที่ 25 พย.2566 เวลา 10.00 น.
6 ตุลาคม 2566 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2566
6 ตุลาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
5 ตุลาคม 2566 เชิญร่วมทำบุญการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
5 ตุลาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจรณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
4 ตุลาคม 2566 รับสมัครข้าราชการฯ
4 ตุลาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
3 ตุลาคม 2566 รับย้ายข้าราชการ
3 ตุลาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่
2 ตุลาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
29 กันยายน 2566 กำหนดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ซึ่งการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
29 กันยายน 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
28 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่กรณีเพลิงไหม้บ้าน
28 กันยายน 2566 ขอแนะนำวัดในบวรพระพุทธศาสนาชนบทขาดทุนทรัพย์ ต้องการวัสดุก่อสร้าง
28 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ตำแหน่ง
27 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการและขอโอนข้าราชการ
27 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตามรับชมการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนครบรอบ 4 ปี
27 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินประจำปี 2566
26 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็เกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
26 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566 (กรุงเทพมหานคร,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
22 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำแหน่งประเภทวิชา ระดับเชี่ยวชาญ
22 กันยายน 2566 รับย้าย รับโอน ข้ารรชการผู้ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
22 กันยายน 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
22 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรระดับชำนาญการพิเศษ
22 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
21 กันยายน 2566 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
21 กันยายน 2566 ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการ
20 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือเผบแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
19 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสายตาเลือนรางประจำปี 2566
18 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2566
18 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปี 2566
18 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
18 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2566
14 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
14 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้ายและรับโอน
14 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
13 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
13 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์
12 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดกาญจนบุรี (เพิ่มเต
12 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
12 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กาญจนบุรียินดีต้อนรับ...จ้า ณ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี
12 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงต
8 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ
8 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลไม้ (ลองกอง)
8 กันยายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
8 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
7 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน 2566 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ
7 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
7 กันยายน 2566 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
7 กันยายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 กันยายน 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
5 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
5 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน วันมหิดล วันที่ 24 กย.66
5 กันยายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแว่นตาเอื้ออาทรช่วงโควิด19
5 กันยายน 2566 ขอประชาสัมพันธ์การรับย้ายโอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 กันยายน 2566 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2566
1 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดกาญจนบุรี
1 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
1 กันยายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสสจ.
1 กันยายน 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อคัดกรองเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมโรค
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
1 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
1 กันยายน 2566 รับย้ายข้าราชการ
1 กันยายน 2566 รับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการไปราชการในสังกัดกองกฎหมาย สำนักงานปลัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
30 สิงหาคม 2566 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
30 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566
30 สิงหาคม 2566 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ (รอง ผอก.ฝ่ายการแพทย์)
30 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
30 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
29 สิงหาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
29 สิงหาคม 2566 รับย้ายและรับโอนข้าราชการ
29 สิงหาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏและสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
29 สิงหาคม 2566 แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสำหรับบุคลากรที่อมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทชึ้นไป
29 สิงหาคม 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมโรค
25 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
25 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
25 สิงหาคม 2566 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
25 สิงหาคม 2566 ขอรับการสนับสนุนการสั่งพวงหรีดและการ์ดของชำร่วยระดมทุนเพื่อสภากาชาดไทย
24 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
24 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครข้าราชการพบเรือนสามัญฯ(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
24 สิงหาคม 2566 กำหนดจัดงานแสดงสินค้า SME - GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2566
24 สิงหาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
24 สิงหาคม 2566 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 ขยายเวลารับย้ายโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญในสำนักงานปลัดฯ (เขตสุขภาพที่5)
24 สิงหาคม 2566 รับย้ายข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
24 สิงหาคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 สิงหาคม 2566 ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า จำนวน 10,000.-บาท
22 สิงหาคม 2566 รับย้าย ขอโอนข้าราชการ
22 สิงหาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 20-23 ตค.2566
22 สิงหาคม 2566 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี พ.ศ.2566
22 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาหลักสูตร "การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในรูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์(e-Learning) ระยะสั้น
18 สิงหาคม 2566 การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
26 กรกฎาคม 2566 ประกาศขายทอดตลาด 75
26 กรกฎาคม 2566 รับสมัครแพทย์เฉพาะทางฯ
17 กรกฎาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาด
14 มิถุนายน 2566 รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา
13 มิถุนายน 2566 เชิญเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อคนพิการ
23 พฤษภาคม 2566 ทอดผ้าป่าช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านม
22 พฤษภาคม 2566 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ
19 พฤษภาคม 2566 ขอแจ้งเรื่อง นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก
19 พฤษภาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยอัค
12 พฤษภาคม 2566 ช่องทางการติดต่อกรมควบคุมโรคและสถาบันส่งเสริมฯ
8 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ทอดผ้าป่าขยะ
27 เมษายน 2566 ขอแจ้งเรื่อง นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก
3 เมษายน 2566 การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุฯ
30 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สวัสดิการประกันภัย รถยนต์ ฯ
30 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ
29 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อฯ
21 มีนาคม 2566 การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อฯ
3 มีนาคม 2566 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร
3 มีนาคม 2566 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับคนตาบอดฯ
27 กุมภาพันธ์ 2566 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครฯ
20 กุมภาพันธ์ 2566 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อฯ
20 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์
17 กุมภาพันธ์ 2566 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
20 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียนโครงซื้อที่อยู่
5 มกราคม 2566 รับสมัครข้าราชการ
5 มกราคม 2566 ให้ดำเนินการการป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2566
23 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลฯ
23 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์ในการกิจกรรมฯ
16 ธันวาคม 2565 ข้อมูลโครงการพระราชดำริ
16 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท
25 พฤศจิกายน 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์การบรรเทาทุกข์
21 พฤศจิกายน 2565 ม.6 657922 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์
21 พฤศจิกายน 2565 ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติ
4 พฤศจิกายน 2565 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญร่วมบริจาคทอดกฐินสามัคคี
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
1 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครข้าราชการ
21 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ
21 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายวิิชาและหลักสูตรระยะสั้น ม.ศิลปากร
19 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
19 ตุลาคม 2565 ขอขยายระยะเวลารับย้ายรับโอนข้าราชการ
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ตุลาคม 2565 รับย้าย โอน ค่าข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
17 ตุลาคม 2565 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ตุลาคม 2565 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้
17 ตุลาคม 2565 หลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานฯ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ขยายเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับย้ายรับโอนข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 รับสมัครข้าราชการ
17 ตุลาคม 2565 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
17 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากระฐินพระราชทาน
11 ตุลาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
12 กันยายน 2565 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
11 สิงหาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
10 สิงหาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
24 มิถุนายน 2565 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
23 พฤษภาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
5 เมษายน 2565 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
22 มีนาคม 2565 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
10 มกราคม 2565 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
3 ธันวาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กย 64
25 ตุลาคม 2564 รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กย 64
11 ตุลาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
22 กันยายน 2564 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
10 สิงหาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
6 กรกฎาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
21 เมษายน 2564 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
19 มกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากคลัง
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินฝากธนาคาร
27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดรายการบัญชีประกอบงบทดลอง เงินสดในมือ
12 ตุลาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
15 กันยายน 2563 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
29 เมษายน 2563 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
27 มกราคม 2563 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชี(งบเทียบยอดเงินฝากคลัง)
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ (งบกระทบยอดเงินฝากฯ)
30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
21 ตุลาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
8 ตุลาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
7 สิงหาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
20 พฤษภาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562
25 เมษายน 2562 งบทดลอง เดือนมี.ค.62
20 มีนาคม 2562 งบทดลองเดือน กพ.62
14 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองเดือน มค.62
22 มกราคม 2562 งบทดลองเดือน ธค.61
18 ธันวาคม 2561 งบทดลองเดือน พย.61
26 พฤศจิกายน 2561 งบทดลองเดือน ตค.61
30 ตุลาคม 2561 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561 งบทดลองเดือน กย.61
14 กันยายน 2561 งบทดลองเดือน สค.61
6 กันยายน 2561 สมัครโควต้าทันตแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2562
14 สิงหาคม 2561 งบทดลองเดือน กค.61
19 กรกฎาคม 2561 งบทดลองเดือน มิย.61
15 มิถุนายน 2561 งบทดลองเดือน พค.61
15 พฤษภาคม 2561 งบทดลองเดือน เมย.61
4 พฤษภาคม 2561 เอกสาร มาตรฐานการพยาบาล
17 เมษายน 2561 งบทดลองเดือน มีค.61
16 มีนาคม 2561 งบทดลองเดือน กพ.61
15 กุมภาพันธ์ 2561 งบทดลองเดือน มค.61
12 มกราคม 2561 งบทดลองเดือน ธค.60
15 ธันวาคม 2560 งบทดลองเดือน พย.60
13 พฤศจิกายน 2560 งบทดลองเดือน ตค.60
10 ตุลาคม 2560 งบทดลองเดือน กย.60
7 กันยายน 2560 งบทดลองเดือน สค.60
8 สิงหาคม 2560 งบทดลองเดือน กค.60
17 กรกฎาคม 2560 งบทดลองเดือน มิย.60
14 มิถุนายน 2560 งบทดลองเดือน พค.60
15 พฤษภาคม 2560 งบทดลองเดือน เม.ย.60
1 พฤษภาคม 2560 งบทดลองเดือน มี.ค.60
21 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์อัตรากำลังกลุ่มภารกิจอำนวยการฉบับใหม่ล่าสุด
25 เมษายน 2556 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ รพ
15 มีนาคม 2556 บัญชีรายชื่อจำแนกตามสายงานของกลุ่มอำนวยการ ระดับชำนาญการ
29 มกราคม 2556 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการโรงพยาบาลสีเขียว
29 พฤศจิกายน 2555 แบบขอข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยโรคไต

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)